Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että valvovalle viranomaiselle (tietosuoja-asetuksen 30 artiklan seloste käsittelytoimista).

Rekisterinpitäjä: Happy Muscles Massage Therapy, Y-tunnus 3017741-3 
info@hameenlinnanhieronta.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusTietoja käsitellään seuraaviin käsittelytarkoituksiin:

 • Hierontapalvelujen toteuttamiseen ja hoitokirjausten dokumentointiin
 • Lainsäädännön edellyttämän raportointitiedon keräämiseen
 • Markkinointi-, informointi- ja muistutustarkoituksiin
 • Laskutukseen ja perintään
 • Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn
 • Oman toiminnan kehittämiseksi, analysoimiseksi ja tilastoimiseksi

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Käsittelyn kohteena olevat henkilötiedot

 • Perustiedot
 • Terveystiedot
 • Ajanvaraustiedot 
 • Mahdolliset laskutustiedot
 • Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot

Käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään palvelusopimukseen perustuen. Terveydenhuollon ammattilaisella on velvoite tehdä merkintöjä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyen asiakirjoihin, jolloin henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen tehtävään. Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu tietyissä tilanteissa oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn suostumukseen.    

Tietojen säilytysaika

Terveystietojen säilyttämisaika on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä ole tietoa niin 120 vuotta syntymästä.

Palautteisiin ja vaaratapahtumiin liittyviä tietoja säilytetään viisi vuotta. Virallisiin selvityspyyntöihin liittyvät tiedot säilytetään 12 vuotta.

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietoja käsittelee Happy Muscles Massage Therapyn omistaja ja ainoa työntekijä, koulutettu hieroja Ida Mauko.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella tai lakiin perustuen. Henkilötietoja ei käsitellä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle. Asiakastiedot eivät siirry OmaKanta – palveluun.

Tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Mikäli asiakas on alaikäinen, tietoja voidaan saada huoltajilta.

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä oikeus pyytää henkilötietojen oikaisua, poistoa ja siirtoa. Rekisteröity voi rajoittaa ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, on hänellä oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen suojaus

Happy Muscles Massage Therapy käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta. Happy Muscles Massage Therapy valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

fiFI